31 maart 2023

IMF keurt uitbetaling van 52.6 miljoen dollar voor Niger goed, zegt dat het land nog steeds voor enorme ontwikkelingsuitdagingen staat

12 OKTOBER 2022 - WASHINGTON DC. JAARLIJKSE BIJEENKOMSTEN IMF/WERELDBANK 2022: Tweede ministeriële rondetafeldiscussie voor steun aan Oekraïne De Russische invasie van Oekraïne heeft verwoestende en verstrekkende menselijke en economische gevolgen. Economische steun van de internationale gemeenschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van de continuïteit van essentiële diensten – zoals gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen en sociale bescherming – voor de bevolking van Oekraïne, en bij het voorzien in humanitaire behoeften. Een ministeriële rondetafel, gezamenlijk voorgezeten door de regering van Oekraïne, de Wereldbankgroep en het IMF om de financieringsbehoeften van Oekraïne te bespreken, de prioriteiten voor het in stand houden van essentiële diensten in oorlogstijd, evenals prioritaire herstel- en wederopbouwprojecten die snel kunnen worden gestart. Sprekers: David R. Malpass, voorzitter van de Wereldbankgroep; Kristalina Georgieva Directeur, Internationaal Monetair Fonds; Volodymyr Zelensky, president, Oekraïne; Janet Yellen; Amerikaanse minister van Financiën; Denys Shymhal, premier van Oekraïne. Foto: Wereldbank / Ian Samuel Foulk
12 OKTOBER 2022 - WASHINGTON DC. JAARLIJKSE BIJEENKOMSTEN IMF/WERELDBANK 2022: Tweede ministeriële rondetafeldiscussie voor steun aan Oekraïne De Russische invasie van Oekraïne heeft verwoestende en verstrekkende menselijke en economische gevolgen. Economische steun van de internationale gemeenschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van de continuïteit van essentiële diensten – zoals gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen en sociale bescherming – voor de bevolking van Oekraïne, en bij het voorzien in humanitaire behoeften. Een ministeriële rondetafel, gezamenlijk voorgezeten door de regering van Oekraïne, de Wereldbankgroep en het IMF om de financieringsbehoeften van Oekraïne te bespreken, de prioriteiten voor het in stand houden van essentiële diensten in oorlogstijd, evenals prioritaire herstel- en wederopbouwprojecten die snel kunnen worden gestart. Sprekers: David R. Malpass, voorzitter van de Wereldbankgroep; Kristalina Georgieva Directeur, Internationaal Monetair Fonds; Volodymyr Zelensky, president, Oekraïne; Janet Yellen; Amerikaanse minister van Financiën; Denys Shymhal, premier van Oekraïne. Foto: Wereldbank / Ian Samuel Foulk

De uitvoerende raad van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) keurde dinsdag een uitbetaling van 52.6 miljoen dollar voor Niger goed, en zei dat het land nog steeds wordt geconfronteerd met enorme ontwikkelingsuitdagingen, terwijl het wordt blootgesteld aan een verslechterende veiligheidssituatie in de Sahel en terugkerende klimaatschokken.

De goedkeuring volgde op de conclusie van het IMF van de artikel IV-raadpleging van 2022 en voltooide de tweede beoordeling van de Extended Credit Facility (ECF)-overeenkomst voor Niger.

“De economische vooruitzichten van Niger op korte en middellange termijn blijven over het algemeen gunstig, met een groei die naar verwachting dit jaar zal opveren en daarna zal versnellen, aangedreven door particuliere investeringen en olie-export via de nieuwe pijplijn”, aldus Antoinette Monsio Sayeh, adjunct-directeur van het IMF en waarnemend bestuursvoorzitter. “Standvastige uitvoering van de structurele hervormingsagenda van de autoriteiten gericht op versterking van het menselijk kapitaal, aanpakken de bronnen van kwetsbaarheid, en het diversifiëren van de productiebasis van het land door de ontwikkeling van de particuliere sector te bevorderen, zou de voorwaarden scheppen voor aanhoudende en schokbestendige langetermijngroei en armoedebestrijding.”

Lees hier het volledige persbericht: Washington, DC: Vandaag heeft de directie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Artikel IV-raadpleging van 2022 afgerond [1] en voltooide de tweede beoordeling van de Extended Credit Facility (ECF)-regeling voor Niger. De afronding van de herziening maakt de uitbetaling mogelijk van SDR 39.48 miljoen (ongeveer US$ 52.6 miljoen), waardoor de totale uitbetalingen onder de regeling op SDR 118.44 miljoen (ongeveer US$ 157.8 miljoen) komen. De driejarige ECF-overeenkomst van Niger voor SDR 197.4 miljoen (ongeveer US$ 275.8 miljoen op het moment van goedkeuring van het programma of 150 procent van het quotum) werd goedgekeurd op 8 december 2021 (zie persbericht PR21/366). De overeenkomst zal naar verwachting leiden tot aanvullende bilaterale en multilaterale financiële steun.

De raad van bestuur rondde ook het artikel IV-overleg van 2022 met Niger af. Sinds de afronding van de laatste artikel IV-raadpleging in 2019 hebben de autoriteiten vooruitgang geboekt bij het aannemen van een aantal belangrijke beleidsaanbevelingen en hebben zij vorderingen gemaakt met hun hervormingsagenda. Desalniettemin blijft het land, ondanks de positieve macro-economische vooruitzichten, geconfronteerd met ontzagwekkende ontwikkelingsuitdagingen tegen een achtergrond van kwetsbaarheid, die worden verergerd door een decennium van conflicten in de Sahel en blootstelling aan klimaatschokken.

Na de bespreking van de Raad van Bestuur gaf mevrouw Sayeh, plaatsvervangend algemeen directeur en waarnemend voorzitter, de volgende verklaring af:

“De economische vooruitzichten van Niger op korte en middellange termijn blijven over het algemeen gunstig, met een groei die naar verwachting dit jaar zal opveren en daarna zal versnellen, aangedreven door particuliere investeringen en olie-export via de nieuwe pijpleiding. Standvastige uitvoering van de structurele hervormingsagenda van de autoriteiten gericht op versterking van het menselijk kapitaal, aanpakken de bronnen van kwetsbaarheid, en door de productiebasis van het land te diversifiëren door de ontwikkeling van de particuliere sector te bevorderen, zouden de voorwaarden worden geschapen voor aanhoudende en schokbestendige langetermijngroei en armoedebestrijding.

De prestaties van het programma waren over het algemeen bevredigend in een uitdagende context. Eind juni en eind september 2022 was aan alle kwantitatieve prestatiecriteria voldaan en eind september waren vijf van de zes indicatieve doelstellingen gehaald. Desalniettemin overschreed de contante waarde van de nieuwe buitenlandse schuld van PPG in november 2022 het plafond. De uitvoering van de structurele hervormingsagenda van de autoriteiten ligt ook grotendeels op schema.

Een geleidelijk begrotingsconsolidatietraject is gerechtvaardigd om tegemoet te komen aan dringende uitgavenbehoeften in verband met de voedselcrisis en de verslechterende veiligheidssituatie in de Sahelregio, en om tegemoet te komen aan urgente uitgavenprioriteiten op het gebied van onderwijs, infrastructuur en sociale vangnetten. De autoriteiten moeten echter diepgewortelde grote begrotingstekorten vermijden om de houdbaarheid van de begroting en de overheidsschuld te behouden en tegen 2025 terug te keren naar de WAEMU-norm voor het begrotingstekort.

Het bevorderen van de agenda voor het mobiliseren van binnenlandse inkomsten is essentieel om de nodige fiscale ruimte te creëren voor prioritaire uitgaven. De autoriteiten worden daarom aangemoedigd om hervormingen te versnellen om belastingvrijstellingen en -ontduiking terug te dringen, de belastingwetgeving te herzien om het belastingstelsel te vereenvoudigen en efficiënter te maken, en de belastingadministratie te verbeteren door middel van digitalisering. Het is ook dringend nodig om een ​​transparant kader voor het beheer van oliebronnen vast te stellen voordat de olie-export begint. Er zijn ook inspanningen nodig om de efficiëntie en kwaliteit van de uitgaven te verbeteren en de prestaties van staatsbedrijven te verbeteren om fiscale ruimte te creëren voor prioritaire sociale en investeringsuitgaven.

Het opvoeren van de inspanningen om de stabiliteit en soliditeit van de financiële sector te behouden, is essentieel voor de ontwikkeling van de particuliere sector en inclusieve groei. Met name de herstructurering van de microfinancieringssector blijft van cruciaal belang om financiële inclusie te bevorderen en de weerbaarheid van de meest kwetsbaren voor schokken te vergroten.

Vooruitgang op de bestuursagenda is essentieel om de bronnen van onstabiliteit van het land aan te pakken en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Pogingen om de resterende tekortkomingen van het AML/CFT-kader aan te pakken en de stappen die zijn ondernomen om de vermogensverklaringen van hoge ambtenaren te publiceren, zijn welkom. Het opbouwen van weerbaarheid tegen klimaatschokken in de landbouwsector en het bevorderen van exportdiversificatie zijn ook van cruciaal belang voor inclusieve groei op de lange termijn.”

Beoordeling Raad van Bestuur [2]

De uitvoerende bestuurders waren het eens met de strekking van de personeelsbeoordeling. Ze verwelkomden de inzet en vooruitgang van de Nigerese autoriteiten bij het doorvoeren van hervormingen in het kader van het door de ECF gesteunde programma, ondanks de moeilijke context. Hoewel de vooruitzichten op middellange termijn gunstig zijn, gedreven door de stijgende olie-export, blijven de risico's aanzienlijk, onder meer door klimaatschokken, veiligheidsdreigingen en het voortduren van de Russische oorlog tegen Oekraïne. In dit verband riepen de directeuren op tot blijvende inzet voor beleid dat de macro-economische stabiliteit zou bevorderen en veerkracht tegen schokken zou opbouwen, terwijl tegelijkertijd hervormingen zouden worden doorgevoerd die gericht zijn op de ontwikkeling van de particuliere sector en verbetering van het bestuur. Voortdurende donorbetrokkenheid en het benutten van de steun voor capaciteitsontwikkeling van het IMF zullen van cruciaal belang zijn om deze inspanningen te ondersteunen.

De directeuren waren het erover eens dat een meer geleidelijk traject van begrotingsconsolidatie passend is om Niger's enorme ontwikkelingsbehoeften en dringende uitgavenprioriteiten te ondersteunen. Ze waren het er echter over eens dat de autoriteiten het beoogde begrotingsconsolidatietraject moeten volgen om tegen 2025 aan de WAEMU-norm voor het begrotingstekort te voldoen en een voorzichtig schuldbeleid moeten voeren door prioriteit te geven aan concessionele leningen. Ze adviseerden ook om de capaciteit te versterken bij het samenstellen van schuld- en begrotingsstatistieken.

De directeuren benadrukten het belang van het bevorderen van de agenda van de autoriteiten voor het mobiliseren van inkomsten, met name de herziening van de belastingwet om de belastinggrondslag te verbreden en de uitvoering van maatregelen om belastingvrijstellingen en -ontduiking te verminderen. Ze benadrukten ook dat de ontwikkeling van een transparant kader voor het beheer van olie-inkomsten vóór de start van de export van cruciaal belang is om een ​​goed beheer van deze hulpbronnen te waarborgen.

Directeuren moedigden de autoriteiten aan om de inspanningen te versnellen om de efficiëntie en kwaliteit van de uitgaven te verbeteren en de prestaties van staatsbedrijven te verbeteren om fiscale ruimte te creëren voor prioritaire sociale en investeringsuitgaven en om de levering van openbare diensten te verbeteren. Ze benadrukten het belang van het versterken van sociale vangnetten om de meest kwetsbaren te beschermen en verwelkomden de toezegging van de autoriteiten om onderwijs voor meisjes en gendergelijkheid te bevorderen.

Directeuren constateerden toenemende kwetsbaarheden in de financiële sector en riepen op tot nauwlettend toezicht op de verslechtering van de activakwaliteit in de bank- en microfinancieringssectoren.

De directeuren onderstreepten het belang van vorderingen bij de uitvoering van de agenda voor structurele hervormingen om de ontwikkeling van de particuliere sector te bevorderen. Het opbouwen van weerbaarheid tegen klimaatschokken in de landbouwsector en het bevorderen van exportdiversificatie en financiële inclusie zijn essentieel om inclusieve groei op de lange termijn te stimuleren. Bestuurders moedigden ook voortdurende inspanningen aan om kaders voor bestuur en corruptiebestrijding te versterken en digitalisering te benutten, en moedigden verdere inspanningen op deze gebieden aan.

Naar verwachting zal het volgende artikel IV-overleg met Niger worden gehouden in overeenstemming met het besluit van de raad van bestuur over overlegcycli voor leden met fondsregelingen.0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Inschrijven
Melden van
gast
0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Weet je zeker dat je dit bericht wilt ontgrendelen?
Links ontgrendelen: 0
Weet je zeker dat je het abonnement wilt annuleren?