Pictures of Simon Ateba, White House Correspondent for Today News Africa in Washington

Simon Ateba, White House Correspondent for Today News Africa in Washington DC